デジタル博物館「濟州島の文化と言語」

koreaEsperanto
kvar
morto
사가privata domo
사각kvarangulo
사각콩flugilfabo
사각형kvarangulo
사건okazaĵo, incidento
사고akcidento, incidento
사과pomo
사과하다peti pardonon, pardonpeti
사관oficiro, rangulo
사귀다amikiĝi, interrilati
사납다<ㅂ>sovaĝa, feroca
사냥ĉasado
사냥감predo, ĉasaĵo, kaptaĵo
사냥꾼ĉasisto
사냥하다ĉasi
사다aĉeti
사다리ŝtupetaro, eskalo
사닥다리ŝtupetaro, eskalo
사당sanktejo
사돈bofratoj
사라지다perdiĝi, malaperi
사람homo, persono
사람들popolo
사랑amo
사랑방antaŭĉambro, gastĉambro
사랑하다ami
사리buklo, volvaĵo
사마귀1manto
사마귀2belgrajno, haŭtomakuleto
사막dezerto
사망morto
사면발니ftiro, pubpediko, publaŭso, puba pediko
사무ofico, afero, laboro
사무소oficejo
사발(porcelana) bovlo, pelveto, tasego
사방ĉiuj flankoj
사범majstro, instruisto
사변incidento
사분의 일kvarono
사사로이persone
사삿집privata domo
사상ideo, penso
사슬ĉeno
사슴cervo
사슴벌레lukano
사실fakto, vere
사십kvardek
사양rifuzo, koncedo
사용uzo, uzado
사용하다uzi, utiligi
사월Aprilo
사위bofilo
사위다forbruli, cindriĝi
사유kialo, motivaĵo
사유privata posedo
사이1inter
사이2interrilatoj
사이가 나쁘다malpaci
사이에en -n
사자mesaĝisto, sendito
사자leono
사장instruisto de privata lernejo
사전vortaro, leksikono
사절sendito
사정cirkonstancoj, kialo
사죄하다peti pardonon, pardonpeti
사주보다konsulti sortodivenistinon
사주세다havi malbonan sorton
사진foto, fotografaĵo
사진기fotilo, fotografilo
사촌kuzo, kuzino
사탕수수sukerkano
사퇴fordanko, rezigno
사투리akcento
사환paĝio
사회prezido, prezidado
사회socio
사회운동movado
사흘tri tagoj
산 제물ofero
monto
산꼭대기pinto, montopinto, supro, montosupro
산더미granda maso
산딸기azia rubuso
산딸기 나무azia rubuso
산머루sovaĝa vinberujo
산민망초kameĉtka erigerono
산뽕나무sovaĝa morusarbo, sovaĝa morusujo
산토끼leporo
산간지대intermonto
산모akuŝintino
산양kapro
산울타리kreskaĵbarilo, heĝo
산제물ofero, viktimo
산초나무zantoksilo
산호koralo, nigra koralo
산호모래korala sablo
1karno
2haŭto
살가죽haŭto
살갗haŭto
살다1loĝi, vivi
살다2vivi
살리다savi
살림vivo
살림살이vivo
살빠지다maldikiĝi
살오르다grasiĝi
살이 빠지다maldikiĝi
살인murdo
살지다dika, grasa
살짝1iomete, malmulte
살짝2tenere, ŝtele
살찌다dikiĝi, grasiĝi
살쾡이kattigro, linko
살포하다ŝuti, disŝuti
살피다observi, priserĉi
kattigro, linko
삵괭이kattigro, linko
삶다boligi, bolkuiri
tri
삼나무cedro
ginsengo, panako
삼가다esti humila, esti modesta
삼각형triangulo
삼백tricent
삼십tridek
삼월Marto
삼일la tria tago
삼작년antaŭ tri jaroj
삼천trimil
삼촌patroflanka onklo (ne edziĝinta)
삼키다gluti, engluti
삼태기ŝnura korbego por porti koton
fosilo, ŝpato
삿갓kanĉapelo
상하다putri
manĝotableto
상군eminenta subakvistino
상기시켜 끄집어내다rememorigi, priparoli
상냥하다ĝentila
상담하다konsiliĝi, konsulti
상당히konsiderinde, tro, ekscese
상설시장bazaro, foirejo
상수리glano, ŝelfrukto
상수리나무unu speco de kverkoj
상순la unua tagdeko
상아eburo
상어ŝarko
상인komercisto
상자skatolo, kesto
상점butiko, vendejo
상처vundo
상추laktuko
상쾌하다agrabla, pluzura
상태stato
상투hartubero (de edziĝinta viro)
상품komercaĵo
ingveno, forkiĝo de kruroj
샅바zontuko (por virinoj), zontuko (por viroj)
1imperato
2birdo
3nova
새 집nesto
새가슴elstara brusto
새근발딱거리다spiregi, anheli
새기다gravuri, skulpti, skupti, ĉizi
새끼1ŝnuro
새끼2ido
새끼발가락eta fingro (pieda), malgranda fingro (pieda)
새끼새kokido, birdido
새끼손가락eta fingro, malgranda fingro
새끼줄ŝnuro
새다traflueti, filtriĝi
새롭다<ㅂ>nova
새벽mateniĝo, tagiĝo
새색시novedzino
새서방novedzo
새알심rizpasta bulo
새우salikoko
새장kaĝo
새털plumo
새해novjaro
색깔koloro
샌들zorio
fonto
샘물fonto
샘터fonto
샛별matenstelo, Venuso
nekuirita, freŝa
생둥이mallertulo
생피freŝa sango
생각aranĝo, elpenso, ideo, penso
생각나다rememori
생각이 나다rememori
생각이 떠오르다<르>ekhavi ideon, esti inspirita
생각하다opinii, pensi, pripensi
생강zingibro
생기다okazi, aperi, naskiĝi
생명vivo
생물vivaĵo, vivanta estaĵo, organismo
생선fiŝo
생소하다fremda, nefamiliara
생수nebolita akvo
생일naskiĝtago
생일날naskiĝtago
생태ekologio
생활vivo
생활하다vivi
서녘okcidento
서쪽okcidento
서까래ĉevrono
서늘하다malvarmeta
서다halti, stariĝi, ĉesi
서당altlernejo, mezlernejo, meza lernejo, duagrada mezlernejo
서두르다<르>rapidi
서랍tirkesto
서른tridek
서리prujno
서리가 내리다prujni
서리맞다prujni
서명subskribo, parafo
서어나무Aka-ŝida karpeno
서운하다1soleca
서운하다2bedaŭri
서울Seulo, metropolo, ĉefurbo
서적libro
서캐pedikovo
서투르다<르>mallerta
서풍okcidenta vento, zefiro
석류granatujo
석수ŝtonhakisto
석수장이ŝtonhakisto
석유petrolo, ŝtonoleo
석탄karbo, ŝtonkarbo
석회kalko
섞다miksi, kirli
섞어 이기다knedi
섞이다miksiĝi
linio, streko
선녀feino
선단pinto
선물donacaĵo, donaco
선물하다donaci
선반breto
선비senranga klerulo, senofica intelektulo
선사donaco
선사하다donaci
선생님instruisto
선선하다malvarmeta
선수ludanto
선인장kakto, napalo
선자ventumilo
선지koagulita sango de besto, sango de buĉita besto
선창havenkajo, kajo, varfo
선택하다elekti
선풍기elektra ventumilo
섣달Decembro
섣불리mallerte, malprudente, senatente
설거지하다lavi telerojn
설다duone kuirita, duonkuirita, nematura, nefamiliara
설사lakso, diareo
설사하다laksi
설치instalo, establo
설탕sukero
insulo
섬기다servi
섬뜩하다timi, teruriĝi
섬휘파람새japana ĉetio, japana najtingalo
섭섭하다soleca
kolero
persistejo, remparo, parapeto
성게eĥino, mara erinaco
성격karaktero, naturo
성공하다sukcesi
성교seksumo, seksumado
성교하다seksumi
성기다ĉelara
성냥alumeto
성냥갑alumetujo, alumeta skatolo
성냥곽alumetujo, alumeta skatolo
성당eklezio, preĝejo, kirko, templo
성에 차다kontentiĝi
성을 내다koleri
성이 나다koleri
성이 차다kontentiĝi
성질naturo, eco
tri
세 사람tri personoj
imposto
세간meblaro
세계mondo
세계무형문화유산monda kulturheredaĵo
세계자연유산monda naturheredaĵo
세계적monda
세관dogano
세균bakterio, bacilo
세금imposto
세는나이aĝo laŭ kalendara jaro
세다forta
세다kalkuli, nombri
세답lavado, lesivado
세로longeco, perpendikla, vertikala
세모triangulo
세벌1rango, grado, klaso
세벌2(socia) pozicio, stato
세상mondo
세상없어도je kia ajn kosto, per ĉia rimedo
세수lavi al si la vizaĝon
세숫대야pelvo, lavopelvo, kuveto
세숫비누mola sapo
세우다1starigi, levi
세우다2haltigi, ĉesi V-i
세탁lavado, lesivado
세탁하다lavi, lesivi
세탁기lavmaŝino, lesivmaŝino
prudento, juĝpovo
tri
셔츠ĉemizo
1farĉo
2bovo
marĉo
소감impreso
소개하다prezenti, rekomendi
소경blindulo
소고기bovaĵo
소금salo
소금장수salkomercisto
소금쟁이akva glitanto, akva kuranto
소나기ekpluvego
소나무pino
소녀knabino
소년knabo
소라konko
소라게paguro
소라고둥konko
소름anserhaŭto
소름끼치다eksenti froston sur haŭto
소리sono
소리가 나다brui, soni
소리를 내다soni
소리를 지르다<르>krii
소리치다krii
소마urino
소매maniko
소문famo, onidiro, rumoro
소문나다oni priparolas
소문내다denunci
소변urino
소분prifalĉado de tombo, sarkado de tombo
소분하다prifalĉi tombon, sarki tombon
소송proceso
소엽ĉina bazilo, periljo
소유하다posedi
소음순nimfo, vulvaj lipetoj
소장maldika intesto
소주soĝuo, distilita alkoholaĵo de Koreio
소중하다grava
소치는 사람bovisto, bovgardisto, paŝtisto
소쿠리korbo
enhavo
속하다aparteni
en, interna
속껍질interna haŭto
속눈썹okulharoj
속다esti trompita
속담proverbo
속도rapideco, rapido
속력rapideco
속상하다bedaŭrinda, ĉagrenita
속에en -n
속옷subvesto, tolaĵo
속이다trompi, erarigi
속치마subjupo
솎다maldensigi
mano
손가락fingro
손가락질klaĉo
손거스러미ungohaŭteto
손거칠다ŝtelema
손곱다sensenta pro malvarmo
손금polmolinioj, la linioj de polmo
손녀nepino
손놀림uzmaniero de mano, farmaniero
손님gasto, klientaro, kliento
손도끼hakileto, serpo
손등mandorso
손목manradiko, pojno
손목시계horloĝeto, brakhorloĝo
손바닥manplato
손발membro, membraro
손발톱ungo
손뼉manplato
손수건naztuko
손쉽다<ㅂ>facila
손실perdo, malprofito
손에 넣다akiri
손을 대다tuŝi
손자nepo
손잡이tenilo
손저울pesileto
손톱ungo
손풀무blovilo, blovileto
손해perdo, malprofito
broso
솔개nigra milvo
솔기kudrolinio, steblinio
vato, kotono
솜바지vatita pantalono
솜씨lerteco, sperteco
솟아나다ŝpruci
송곳borilo
송사proceso
송아지bovido, boveto
송이macutako
송편songpjon, rizkuko vaporumita sur la tabolo de pinpinglo
kaldrono, bolpoto
쇄골klaviklo, ŝlosilosto
fero
쇠가죽bovledo
쇠고기bovaĵo
쇠그물dratreto, latiso
쇠망치martelo
쇠먹이furaĝo por bovoj
쇠비름portulako
쇠사슬ĉeno
쇠스랑forkego, rastilo
nombro
수를 놓다brodi
수건mantuko, viŝtuko
수고양이virkato
수국hortensio, grandfolia hidrangeo
수꿩vira fazano
수놈viro, vira, vir-
수다를 떨다babili
수단rimedo
수도ĉefurbo
수도akvokondukilo
수두룩하다grandnombra, multnombra
수렁ŝlimejo
수렵ĉasado
수령estro, ĉefo
수륙재funebro por nefunebrataj spiritoj
수리하다ripari, rebonigi
수면dormo, dormado
수박akvomelono
수부ŝipisto, navigisto, boatano, boatisto
수북하다1ŝvelinta
수북하다2alta, volumena
수상하다suspektinda, dubinda
수상히 여기다suspekti
수상ĉefministro, premiero
수세미외lufo
수소virbovo
수수sorgo
수수께끼1mistero, enigmo
수수께끼2enigmo
수양딸adoptita filino
수양아들adoptita filo, adoptito
수양아비adoptinta patro, adoptinto
수양어머니adoptinta patrino
수업leciono
수염barbo
수영okzalo
수요일merkredo
수월하다facila
수입importo
수저kulero kaj manĝobastonetoj
수제비pastobuloj en supo, farunfloka supo
수질veturmalsano
수채defluilo
수출eksporto
수치honto
수캐virhundo
수컷viro, vira, vir-
수탉virkoko
수톨쩌귀kardino, hoko
수퇘지vira porko
수풀arbaro
수피ŝelo
수확물rikolto
수효nombro
숙모edzino de patroflanka onklo (pli juna ol patro), patroflanka boonklino
숙박시설gastejo
숙부patroflanka onklo (pli juna ol patro)
숙제hejmtasko
순하다ĝentila, milda
순간momento
순간적으로sammomente
순검patrolo
순경policisto, policano
순대kolbaso, korea kolbaso
순두부mola tofuo, nekazeigita tofuo
순례pilgrimo
순무rapo
순서ordo
순식간momento
숟가락kulero
vino, alkoholaĵo
술래kato
술래잡기kaŝludo
술안주kunmanĝaĵo, almanĝaĵo
술집drinkejo
술통barelo
숨골mjela plilongigo
숨구멍fontanelo
숨기다kaŝi
숨다sin kaŝi, kaŝiĝi
숨바꼭질kaŝludo
숨어들다subnaĝi, subiri, plonĝi
숨을 쉬다spiri
숫구멍fontanelo
숫보기naivulo
숫자1cifero
숫자2nombro
숫처녀virgulino
숭늉teo farita per iom bruligita rizo
숭배하다adori
숭상하다adori
숭어platkapa mugilo
karbo, lignokarbo
숯장사karbokomerco
숯장수karbisto
arbaro, arbetaro, arbetaĵo, densejo
쉬다1spiri
쉬다2raŭkiĝi
쉬다ripozi
쉬파리viandmuŝo
kvindek
쉰다리riza jahurto
쉰밥mucida rizo
쉽게facile
쉽다<ㅂ>facila
쉽사리facile
스님bonzo
스무dudek
스물dudek
스토브forno, hejtoforno, stovo
스튜stufaĵo
스포츠sporto
슬리퍼zorio
슬퍼하다lamenti, malĝoji
슬프다<으>lamenti, malĝoja, malĝoji
습하다humida
습격하다ataki
습관kutimo
습기malsekeco, humideco
습자kaligrafio
습지malseka regiono
승낙하다konsenti
승냥이montara kuono, Azia natura hundo
승리venko
승아okzalo
시누이bofratino, fratino de edzo
시동생pli juna frato de edzo
시아버지bopatro (patro de edzo)
시아주버니pli maljuna frato de edzo
시어머니bopatrino (patrino de edzo)
시집1edziniĝo
시집2hejmo de edzo
시집가다edziniĝi
시할머니boavino, avino de edzo
시할아버지boavo (avo de edzo)
urbo
poemo, poezio
시간1tempo
시간2libertempo
시간에 대다trafi
시계horloĝo
시골kamparo
시골 사람kamparano
시궁창kloako
시권당parenco sur la edza flanko
시금치spinaco
시기epoko, periodo
시끄럽다<ㅂ>brua
시내rivereto
시내urbo
시다acida, akregusta
시달리다suferi, angori
시대epoko, erao
시도하다provi
시들다velki
시디KD, kompakta disko
시래기sekigitaj folioj
시로미empetro
시루vaporkuirilo
시루떡vaporkuirita rizkuko
시름maltrankvilo, anksio, ĉagreno
시멘트cemento
시원하다malvarmeta
시월Oktobro
시인poeto
시작komenco
시작되다komenciĝi
시작하다komenci
시장malsato
시장bazaro, foirejo
시장하다malsata
시체kadavro
시키다igi
시험ekzameno
시험하다ekzameni, provi
시호bupleŭro
식칼(kuireja) tranĉilo
식게하다malvarmigi
식구familio
식기servico, manĝilaro, teleraro, vazaro
식다malvarmiĝi
식당restoracio, manĝejo
식량manĝaĵo, nutraĵo
식물kreskaĵo, planto, vegetalo
식사manĝo
식욕apetito
식초vinagro
식충이1parazito
식충이2glutemulo, manĝemulo
식혜dolĉa trinkaĵo el fermentita rizo
식히다malvarmigi
ŝuoj
dio
신갱기ŝnuro, kordono
신결석renŝtono
신경nervo
신기하다mirinda, mirakla, mistera
신기다meti (ŝuojn)
신년novjaro
신다meti (ŝuojn sur siaj piedoj)
신랑novedzo
신명나다fariĝi interesa
신문gazeto, ĵurnalo
신물이 나다naŭziĝi, tediĝi
신발ŝuoj
신부novedzino
신분(socia) pozicio, stato
신석renŝtono
신선하다freŝa
신장reno
신장staturo, korpa alto, kresko
신재생에너지renoviĝanta energio, renovigebla energio, neelĉerpebla energio
신중하다esti humila, esti modesta
신청peto
신호signalo, signo
싣다<ㄷ>kargi, surmeti, ŝarĝi
실하다forta, sana
fadeno
실감개bobeno
실그러지다kliniĝi
실꾸리volvaĵo
실뜨기fadenludo
실례malĝentileco, maldenceco
실망초erigerono
실밥kudrolinio, steblinio
실수eraro, fiasko, malsukceso, misaĵo
실수하다malsukcesi
실천하다praktiki
실컷sat-, ĝiskontente, ĝissate
실톳bobeno de fadeno
실패bobeno
실패malsukceso, fiasko
실패하다malsukcesi
싫다abomeninda
싫어하다malami, malŝati
심하다troa
심다planti
심벌즈cimbalo
심부름komisio, komisiaĵo
심부름꾼mesaĝisto, sendito
심부름을 하다iri kun komisio, plenumi komision
심심하다esti enua
심야noktomezo, meznokto
심장koro
심지meĉo
심판하다juĝi
심황kurkumo
dek
십구dek naŭ
십만cent mil
십사dek kvar
십삼dek tri
십오dek kvin
십육dek ses
십이dek du
십이월Decembro
십일dek unu
십일월Novembro
십칠dek sep
십팔dek ok
싱싱하다freŝa, sana
싱크대lavujo
싸느랗다<ㅎ>malvarmeta
싸다1elĵeti, ekskrecii
싸다2malkara, malmultekosta
싸다envolvi, paki
싸라기duonpistita rizo
싸라기눈grajlo, hajlo
싸리lespedezo
싸리나무lespedezo
싸우다batali, konflikti, kvereli, lukti
싸움batalo, kverelo
ĝermo
rizo
쌀겨rizbrano
쌀밥kuirita pura rizo
paro, duopo
쌍둥이dunaskito, ĝemelo
쌍살벌krabro
쌍떡잎식물dukotiledonuloj
쌓다amasigi, laŭamasigi
쌓다amasigi, laŭamasigi
쌓아올리다etaĝigi, kunmeti, stakigi, supermeti
쌓이다amasiĝi, akumuliĝi
써레erpilo
썩다putri
썰다distranĉi, haketi
썰매glitveturilo, sledo
썰물malfluso
쏘다pafi
쏟다elverŝi, verŝi
쏟아지다verŝiĝi
쐐기1larvo, raŭpo, vermo
쐐기2kejlo, kojno
쐐기풀urtiko
쑤다kuiri (kaĉon)
artemizio
쑥갓legoma krizantemo
쑥부젱이jomeno, jomenastero
쓰다<으>sin kovri
쓰다<으>skribi
쓰다<으>utiligi, uzi
쓰다<으>adstringagusta, amara
쓰다듬다1froti
쓰다듬다2karesi
쓰러뜨리다renversi, faligi
쓰러지다fali
쓰레기ĉifono, rubo
쓰레받기polvoŝovelilo
쓰르라미kanacikado
쓰이다uzata
쓸개galveziko, kolecisto
쓸개즙galo
쓸다balai
쓿다senbranigi
쓿은쌀senbranigita rizo, polurita rizo
씌우다kovri
semo, grajno
sinjoro
씨뿌리다semi, dissemi
씨앗semo, grajno
po
1piĉo
2seksumo
씹거웃pubharoj (de virino)
씹다maĉi
씹두덩pubo, venusmonto
씻다sin bani, baniĝi, lavi