デジタル博物館「濟州島の文化と言語」

koreaEsperanto
tute, ĉio, ĉiuj
다가가다proksimiĝi
다가서다stari proksimen
다가앉다sidi proksimen
다가오다veni proksimen
다니다vizitadi, frekventi
다들ĉiuj
다듬다plibeligi, tondi
다듬이fulado
다듬이질fulado
다듬잇돌fuladŝtono
다듬잇방망이1klabo por fulado
다듬잇방망이2klabo, lavobatilo, lavbatilo, klabo por fulado
다랑어tinuso
다루다manipuli, trakti
다르다<르>malsama, alia, diferenca
다른alia
다름없다sama
다리1ponto
다리2kruro
다만nur
다발fasko, ligaĵo
다복하다benata
다섯kvin
다스리다regi
다시ankoraŭfoje, denove, re-, ree, refoje
다시마laminario
다양하다diversa
다음sekva, sekvanta
다음날sekvanta tago, morgaŭo
다음달venontmonate, la venonta monato
다음주venontsemajne, la venonta semajno
다음해sekvanta jaro, sekvintjare, sekvontjare
다정하다molkora, intima
다지다distranĉi, haketi
다치다vundiĝi
다투다konflikti, batali, lukti
닥나무brusonetio
닥풀aibiko
닦다1poluri
닦다2viŝi
nur
nur
단칸unu ĉambro
단칸방unu ĉambro
단결에per unu spiro, senintermite
단골klientaro, kliento
단념rezigno
단념하다rezigni, fordecidi
단단하다1firma
단단하다2malmola
단명mallonga vivo, frua morto
단명하다mallongviva
단박tuj
단박에tuj, ĉe sidado
단순하다simpla
단술dolĉa trinkaĵo el fermentita rizo
단식fasto
단어vorto
단잠profunda dormo, sana dormo
단장하다1tualeti, fari tualeton
단장하다2ornami
단절rompo
단절하다rompi
단정konkludo, determino
단정하다konkludi, determini
단지poto, urno
단추butono
단축시키다mallongigi
단풍ruĝiĝintaj folioj
단풍나무acero
닫다fermi
1monato
2luno
달하다atingi, veni, ĝisiri
달걀kokovo
달고기zeŭso, zeo
달구grundfiksilo
달구리tagiĝo
달기씨깨비komelino
달기씨깨비꽃floro de komelino
달다fiksi, munti, pendigi
달다dolĉa
달라지다ŝanĝiĝi
달래sovaĝa ajlo
달려 있다dependi
달력kalendaro
달리기vetkuro
달리다kuri
달무리luna haloo
달뿌리풀fragmito japana
달아나다fuĝi, eskapi
달아매다pendigi
달이다densigi en kuirado, dekokti, infuzi
달콤하다dolĉa
달팽이heliko
koko, kokino
닭고기kokaĵo
닭살anserhaŭto
닭새우palinuro, langusto
닭의어리kaĝo por kokoj
닭의장풀komelino
닭장kokejo
닭장수1kokvendisto
닭장수2kokvendisto
닭집kokejo
닮다simili, esti simila
닳다esti eluzita
muro
담요lankovrilo, litkovrilo
담그다<으>1marini
담그다<으>2trempi, mergi
담낭galveziko, kolecisto
담다amasigi
담대하다aŭdaca, sentima
담배tabako
담배꽁초cigareda stumpo
담배나무tabako
담배를 붙이는 불fajro de cigaredo
담배설대piptubo
담배쌈지tabako-saketo
담배통fusto (de pipo)
담뱃대pipo, cigaringo
담뱃불fajro de cigaredo
담뱃잎tabakfolio
담뱃재떨이cindrujo
담뱃진gudro
담쟁이덩굴partenociso
담즙galo
rizkampo, rizejo
respondo
답하다respondi
답신respondo
닷새kvin tagoj
당나귀azeno
당기다tiri
당면ĉina vermiĉelo
당사자interesato, koncernato, partio, rolanto
당숙kuzo de patro
당신vi, ci
당신들vi
당연하다natura
당연히kompreneble
당장1tuj, nun
당장2surloke
당장에tuj, nun
닿다tuŝi
bambuo, stipo, tigo, trunketo
대들보solivo, ĉeftrabo
대보름날la 15a tago de januaro en lunkalendaro
tablo, stablo, benketo, soklo, piedestalo, postamento
대강ĝenerale, entute
대개ĝenerale, ordinare, kutime
대구moruo, gado, pacifika gado
대구포gado
대국granda regno
대기실antaŭĉambro, atendejo
대나무bambuo
대낮luma tago
대님ĝartero, bendo uzata por ligi la malsuprajn finojn de pantalono
대다trafi, tuŝi
대답respondo
대답하다respondi
대독urnego
대머리nuda kapo
대목okazo, momento, fino
대문pordego
대바구니bambua korbo, bambukorbo
대번에per unu spiro, senintermite
대변fekaĵo, ekskremento
대부분grandparte, plejparte, plejmulte
대사ambasadoro, ambasadestro
대사관ambasadejo, ambasadorejo
대상군plej eminenta subakvistino
대수도원장abato
대식한glutemulo, manĝemulo
대신anstataŭ, por
대신하다anstataŭi
대신ministro
대오리bumbua splito
대음순vulvaj lipegoj
대장dika intesto
대장간forĝejo
대장장이forĝisto
대접akcepto, gastameco, regalo
대접하다akcepti, gastigi
대좌tablo, stablo, benketo, soklo, piedestalo, postamento
대중popolo
대지팡이bambua bastono
대창dika intesto
대청centra planko
대청 정면에 단문ĉefa pordo
대추jujubo, zizifo
대충entute, ĝenerale
대통령prezidento
대패rabotilo
대표reprezento
대표적tipa
대하peneo
대학fakultato, kolegio, universitato
대학교universitato, kolegio
대학생studento
대학원kursoj por diplomitoj
대한민국la Respubliko de Koreio
대합meretriko
domo
댓진gudro en pipo
pli, plu
더더욱plu
더듬다balbuti
더디다malrapida
더러워지다malpuriĝi
더럽다<ㅂ>malpura
더럽히다malpurigi
더미stako
더욱pli, plu
더운물varma akvo
더위varmo
더하다1aldoni
더하다2esti pli
더하다3pliakriĝi, pliiĝi
더해지다aldoniĝi
덕분dank' al
덕분에dank' al
던지다ĵeti
malpli
덜 익다duone kuirita, duonkuirita, nematura, nefamiliara
덜다1disdoni
덜다2malmultigi, malpliigi
덜렁쇠frivola persono, frivolulo
덤불densejo, veprejo
덥다<ㅂ>varma, varmega
덧붙이다aldoni
덩굴grimpaĵo, liano
덩어리bloko, maso
덩이줄기tubero
kaptilo
덮다kovri, sin kovri
데려가다elkonduki, forkonduki, konduki, kuntreni
데려오다alkonduki
데리다kuntreni
데우다varmigi
데치다brogi
provinco, gubernio, prefektejo, departemento
도관tubo
도구ilo
도근거리다pulsi
도깨비monstro
도깨비바늘bidento kun malgrandaj folioj
도깨비불erarlumo, vaglumo
도꼬마리griza ksantio
도끼hakilo
도달atingo, alveno
도달하다atingi, veni, ĝisiri
도둑ŝtelisto
도둑질ŝtelado, ŝtelo
도둑질하다ŝteli
도렷하다klara, evidenta, senduba, certa
도롱이pajla pluvmantelo
도리trabo
도리어kontraŭe, prefere
도마haktabulo, tranĉtabulo, ŝtipo
도마뱀lacerto
도망가다fuĝi, eskapi
도망치다fuĝi, eskapi
도미pagro, pagelo
도박veto, vetludo
도박을 하다hazardludi
도보piediro, paŝado
도살장buĉejo
도서관biblioteko, librejo
도시urbego
도시락1pakita lunĉo, lunĉo
도시락2manĝujo, manĝokesteto, manĝoskatolo
도약하다salti
도요새skolopedoj
도자기ceramikaĵo, porcelanaĵo
도장stampilo, stampo
도저히absolute (ne), neniel
도적ŝtelisto
도중duonvoje, survoje
도지사provincestro
도착alveno
도착하다atingi, alveni
도처ĉie, tra la tuta lando
도토리glano, ŝelfrukto
도톨도톨aspra, malglata
도회지urbo
veneno
poto, terpoto, urno
독립sendependiĝo, sendependeco
독립운동movado por sendependiĝo
독목주pirogo, kanoto
독서legado
독수리aglo
독장치다sen rivalo
mono
돈이 많다riĉa
돋보기okulvitroj por la presbiopuloj, lupeo, presbiopaj okulvitroj
1ŝtono
2datreveno
돌가시나무lucia rozo
돌감나무sovaĝa persimonujo
돌개바람uragano, ciklono
돌고래delfeno
돌다1turniĝi, turbi, ĉirkaŭiri, ruliĝi
돌다2turniĝi, direktiĝi
돌다3freneziĝi
돌담ŝtonmuro, ŝtonbarilo
돌려주다redoni
돌리다1direkti
돌리다2tordi, turni, tvisti
돌멩이ŝtoneto
돌아가다reiri
돌아다니다vagi
돌아버리다freneziĝi
돌아보다retroturniĝi, retrovidi, returnerigardi, returniĝi
돌아오다reveni
돌장이ŝtonhakisto
돌쩌귀ĉarniro, kardino, hoko
돌하루방ŝtona avo
돌하르방ŝtona avo
pagro, pagelo
돔발상어skvalo
돔어la lingvo Dom
돕다<ㅂ>asisti, helpi
돗자리mato, plektaĵo
동녘oriento
동쪽oriento
동틀 녘mateniĝo, tagiĝo
동감kompato, simpatio
동감이다kompati, simpatii
동감하다kompati, simpatii
동갑samaĝa
동강나다rompiĝi
동굴kaverno
동그라미rondo, cirklo
동그랗다<ㅎ>cirkla, ronda
동글납작rondplata, ronda kaj plata
동기motivo
동나다elĉerpiĝi, elkonsumiĝi, eluziĝi
동남풍sudokcidenta vento
동냥kvesto, almozo
동냥아치almozulo
동냥질almozo
동냥하다almozi, almozpeti, kvesti
동네1najbaraĵo, kvartalo, loĝloko, vilaĝo
동네2vilaĝeto, loĝloko
동년배samaĝa
동맥arterio
동무amiko
동물animalo, besto
동백기름kamelia oleo
동백꽃kamelia floro
동백나무kamelio
동부okulvigno
동산monteto
동생pli junaj gefratoj, pli maljuna gefratoj
동서edzino de frato de edzo, edzo de fratino de edzino, bofratino, bofrato
동여매다1paki
동여매다2alligi
동이urno
동전monero
동정kompato, simpatio
동정하다kompati, simpatii
동지vintra solstico
동지섣달Novembro kaj Decembro
동짓달Novembro
동체trunko
동화fabelo, fabelaĵo
kanvaso, velo
돼지porko
돼지고기porkaĵo
돼지우리porkejo, porkostalo
됐어bone
되게tre
되다1povi
되다2fariĝi, estiĝi
되다3pesi
되우tre
된장misoo
된장국supo de sojpasta saŭco, misosupo
du
두 사람du personoj
두개골kranio
두꺼비bufo
두껍다<ㅂ>dika
두다1meti, surmeti
두다2ludi
두더지melo, talpo
두덩randa digeto
두둑randa digeto
두드리다frapi, frapadi
두렁randa digeto
두려워하게 하다timigi, teruri
두려워하다timi
두렵다<ㅂ>timiga, terura
두루마기korea tradicia supervesto
두루미gruo
두르다<르>1sieĝi, volvi, ĉirkaŭbari, ĉirkaŭi
두르다<르>2volvi
두릅나무arba aralio, japana aralio, alta aralio
두목estro, ĉefo
두벌dua
두부tofuo, fabkazeo, sojkazeo
두창variolo
두통kapdoloro
digo
du
둘러메다porti
둘러보다ĉirkaŭrigardi
둘러싸다sieĝi, ĉirkaŭbari, ĉirkaŭi
둘레ĉirkaŭo, rando
둥글다ronda, cirkla
둥지nesto
둥치bazo de trunko, stumpo
1malsupra fino de spinos, kokso
2dorso, malantaŭ
뒤꿈치kalkano
뒤따라가다sekvi
뒤떨어지다malfruiĝi, prokrastiĝi
뒤서다malfruiĝi, prokrastiĝi
뒤주rizkesto
뒤지다malfruiĝi, prokrastiĝi
뒤집어쓰다<으>surverŝi
뒤쪽malantaŭ
뒤쫓다peli, ĉasi
뒤축kalkano
뒤통수okcipito, postkranio
뒷간necesejo
뒷걸음dorsiro, hezito
뒷날에 어느때iam
뒷다리malantaŭa kruro
뒹굴다ruliĝi
드디어fine, finfine
드라마dramo
드러내다prezenti, elpreni, elmeti
드러눕다<ㅂ>kuŝiĝi
드리다doni
듣다<ㄷ>1guti, traflueti
듣다<ㄷ>2aŭdi, aŭskulti
kampo
들것brankardo, homportilo
들기름oleo de perilo
들깨olea periljo, sovaĝa sesamo
들깻잎folio de olea periljo, perilja folio
들다1levi, preni
들다2eniĝi, eniri, enveni
들다3levi, superenigi
들다4bezoni
들리다aŭdigi, aŭdiĝi
들메끈ŝnuro de pajlsandaloj
들보trabo
들소sovaĝa bovo
들어가다eniri
들어서다eniri
들어오다enveni
들어올리다levi, superenigi
들이뜨리다ĵeti en, enakvigi
들이마시다sorbi, suĉi, ensuĉi
들이켜다gluti, trinki per unu gluto
들통sitelo, kuveto
들판kampo
dorso
lampo
kaj tiel plu, kaj similaj, kaj ceteraj
등골mjelo, spina medolo
등골뼈spino, verterbraro
등뼈spino, verterbraro
등에tabano
등자piedingo
등재registrado
등지다malintimiĝi, malamikiĝi, malpaciĝi
디브이디DVD
따개비marglano, balano
따다forigi, malfiksi, sen-X-igi
따다pinĉi, pluki, ŝiri
따뜻하게 하다varmigi
따뜻하다varma
따라가다sekvi
따라붙다atingi, kuratingi
따라오다sekvi
따라잡다atingi, kuratingi
따로aparte, individue
따르다<으>1verŝi
따르다<으>2sekvi
ĝuste
딱따구리pego
딱딱하다malmola
딱딱해지다firmiĝi, fiksiĝi, koaguliĝi, malmoliĝi, solidiĝi
딱정벌레skarabo
딱지조개liolofuro
1alia
2alia
filino
딸기frago
딸꾹질singulto
딸꾹질하다singulti
딸린배barĝo, gabaro
ŝvito
땀내다ŝviti
땀띠ŝvitveziketo
땀을 흘리다ŝviti
땀이 나다ŝviti
1bieno, tereno
2lando
땅콩ternukso, arakido
1(haŭt)malpuraĵo
2tempo
때(에)kiam
때다bruligi
때때로de tempo al tempo, kelkfoje
때리다bati, frapi
때문por, pro
땔감brulaĵo, hejtaĵo
땔거리brulaĵo, hejtaĵo
땔나무brulligno, hejtoligno
떠나다foriri
떠내다elpreni, elpumpi, elĉerpi, ĉerpi
떠내려보내다flosigi
떠돌다ŝvebi, portiĝi, naĝi
떠맡다1akcepti
떠맡다2akcepti por teni, teni, akcepti sub sia gardo
떠오르다rememori
떠올리다rememori
rizkuko
떡갈나무kverko
떡조개Dosinia japonica, Phacosoma japonicum
떨다tremi, vibri
떨리다balanciĝi, skuiĝi, svingiĝi, tremi, vibri, ŝanceliĝi
떨어뜨리다faligi
떨어지다fali
떫다adstringagusta, amara
aro, grego, grupo, kompleto
floso
떼다malglui, forigi, sen-X-igi
떼도둑hordo, bandito
떼어내다forigi, malfiksi, sen-X-igi
뗏목floso
뗏장gazonbulo
ankaŭ, ankoraŭfoje, denove, re-, ree, refoje
ĝuste
똑같다sama
똑같이same
똑딱선motorboato
똑똑하다saĝa
똑바르다<르>rekta, senkurba
fekaĵo, ekskremento
똥구멍anuso
똥을 누다feki
똥을 싸다feki
뙤다breĉetiĝi
뚜껑kovrilo, fermoplato
뚝배기bolpoto
뚝새풀vulpovosto, samalta alopekuro
뚱뚱하다dika, grasa
뛰다kuri, salti
뛰어나다1eminenta, supera
뛰어나다2superi, elstari
뛰어오르다salti
뜨겁다<ㅂ>varma, varmega
뜨다<으>1malakra
뜨다<으>2flosi, leviĝi, naĝi, ŝvebi
뜨다<으>3kaŭterizi per mokso
뜨다<으>4fermenti
뜨다<으>5ŝoveli
뜨다<으>6malrapida
뜨다<으>7tranĉi
뜨다<으>8ŝveli
뜬금없이abrupte, neatendite
뜯다1deŝiri
뜯다2forigi, malfermi
ĝardeno, korto
moksoterapio
senco, volo
1zono
2imperato