デジタル博物館「濟州島の文化と言語」

koreaEsperanto
mi
나가다1elveturi, eliri
나가다2eliri, elveni
나그네vojiranto, vojaĝanto
나날이tagon post tago, en ĉiu tago
나누다1distribui, disdoni
나누다2dividi
나누어 주다distribui, disdoni
나다1eliri, elveni
나다2kreski
나다3okazi, aperi, naskiĝi
나라lando, ŝtato
나력skrofolo
나르다<르>porti
나머지restaĵo, resto, troaĵo
나무arbo
나무 바가지ligna bovlo
나무 절구ligna pistujo
나무껍질ŝelo
나무꾼hakisto, arbohakisto
나무젓가락ligna manĝobastonetoj
나무하다kolekti brullignojn
나물legomo, legomaĵo
나물국legoma supo
나뭇가지branĉo
나뭇고갱이medolo
나뭇잎folio
나방papilio, nokta papilio
나비papilio
나쁘다<으>malbona
나사못ŝraŭbo
나서다eliri
나아가다antaŭeniri
나오다aperi, eliri, elveni, veni eksteren
나의mia
나이aĝo
나이가 들다이maljuniĝi
나이프tranĉilo, tranĉileto
나중poste
나중에poste
나체nudaĵo
나타나다aperi
나타내다esprimi
나흘kvar tagoj
낙서하다skribaĉi
낙인brulstampo, stigmato
낙지polpo
낙타kamelo
낚다kapti, hoki
낚시1fiŝhoko, hoko
낚시2fiŝhokado
낚시꾼fiŝanto
낚시질fiŝado
낚시터fiŝejo
낚싯감predo, ĉasaĵo, kaptaĵo
낚싯대fiŝkano
낚싯바늘fiŝhoko, hoko
낚싯봉plumbo, plumbopeco
낚싯줄fiŝfadeno, hokfadeno
낚아채다forkapti
난도질distranĉo, dispecigo
난로forno, hejtoforno, stovo
난쟁이nano
난처하다embarasiĝi, sinĝeni, ĝeni sin
난폭하다malĝentila, furioza
1tago
2klingo
날개flugilo, alo
날개콩flugilfabo
날것nekuirita, freŝa
날다flugi
날도둑놈rabisto
날름elmanĝado kun granda apetito
날물forfluo, malfluso
날씨vetero
날씨가 좋다bela
날씨가 좋지 않다malbona (vetero
날짐승flugilhavaj animaloj
날짜dato, nombro de tagoj
날카롭다<ㅂ>akra
낡다malnova
alia persono, aliulo
남녘sudo
남쪽sudo
남-vira
남기다1postlasi
남기다2profiti
남녀viro kaj virino
남다1resti
남다2resti
남동생pli juna frato
남성viro
남양삼나무novgvinea araŭkario
남을 두고 없는 데서 이야기하다rememorigi, priparoli
남자viro
남자-vira
남편edzo
남한Sudkoreujo, Sud-Koreio, Suda Koreio
vakso
납작하다plata
falĉileto, falĉilo
낭떠러지klifo, krutaĵo
낭만적romantika
tagmezo
낮다malalta
낮추다kliniĝi, mallevi, pendigi
vizaĝo
낱알ero, grajno
낳다naski
1rivereto
2mia
3fumo
내달venontmonate, la venonta monato
내가mi
내기veto, vetludo
내년venontjare, la venonta jaro
내놓다eligi, elpreni, elmeti
내다eligi, elmeti, elpreni, prezenti
내닫다ekkuri, ekgalopi
내던지다elĵeti, forĵeti, ĵeti
내려가다malsupreniri
내려오다malsuprenveni
내리다1fali
내리다2descendi, eksteriĝi, kliniĝi, malkargi, mallevi, malleviĝi, malpendigi, malsupreniri, malŝarĝi, pendigi, treniĝi
내리막descenda deklivo, malsuprena deklivo
내리받이descenda deklivo, malsuprena deklivo
내밀다etendi, elpuŝi
내부en, interna
내쉬다elspiri
내용enhavo
내일morgaŭ
내주venontsemajne, la venonta semajno
내척sur la patra flanko
내후년postvenonta jaro
냄비marmito, kuirpoto, kaserolo, poto
냄새odoro
냄새가 나다fetori, odori
냅뜨다<으>1havi entuziasmon
냅뜨다<으>2sin trudi, trudiĝi
냇가riverbordo, riverrando
냉국malvarma supo
냉면malvarma nudelo
냉이kapselo
냉이꽃kapselo
냉장고malvarmigujo, fridujo, fridoŝranko
vi, ci
너구리niktereŭto
너도밤나무fago
너무ekscese, konsiderinde, tro
너희vi
너희들vi
kvar
넉동내기korea triktrako (kvar ludpecoj)
animo, spirito
넋두리grumblado, plendo
넋잃다esti konsternita
넌더리나다ektremi por malŝatego, ektremi por timo
넌출grimpaĵo, liano
tabulo
널다disvolvi kaj elmeti por sekigi, pendsekigi
널리komune, ĉie
널빤지tabulo
널판때기tabulo
널판자tabulo
널판장tabulo
넓다larĝa, vasta
넓어지다disvastiĝi, etendiĝi
넓이vasteco
넘기다1transdoni
넘기다2pasigi
넘다transpasi, transiĝi
넘어뜨리다renversi, faligi
넘어지다fali, glitfali
넘쳐흐르다superflui, inundi
넘치다1verŝiĝi
넘치다2superflui, inundi
넝마ĉifono
넝쿨grimpaĵo, liano
넣다enmeti
1kvar
2jes
네모kvarangulo
네모나다kvarangula
네모지다kvarangula
넥타이kravato
kvar
노하다koleri
julo
노손tenilo de julo
노동laboro
노란색flavo, flava koloro
노랑가오리akajejo
노랗다<ㅎ>flava
노래kanto
노래를 부르다<르>kanti
노래하다kanti
노력peno, klopodo
노력하다peni, klopodi, strebi
노루kapreolo
노루발장도리pinĉilomartelo
노루잠dormeto, duondormo
노르다<러>flava
노름vetludo, veto
노름을 하다hazardludi
노릇rolo
노릇노릇하다flaveta
노릇하다flaveta
노리다celi
노비sklavo
노예sklavo
노을krepusko
노인maljunulo, aĝulo
노적가리stako
노트kajero
rusto, patino
녹이 끼다rusti, rustiĝi
녹이 슬다rusti, rustiĝi
녹나무kamforarbo, kamforujo, kamfora cinamomo
녹다degeli, fandiĝi, fluidiĝi, solviĝi
녹두mungfabo
녹말amelfaruno, fekulo
녹말묵mungfaba pasto, mungfaba gelatenaĵo
녹미채hizikio
녹색verdo, verda koloro
녹색의verda
녹이다degeligi, fandi, fluidigi, solvi
rizejo, rizkampo
논고랑sulko
논두렁rizkampa rando, digo inter rizkampoj
놀다ludi, amuziĝi
놀라게 하다surprizi, mirigi
놀라다miri, surpriziĝi
놀랍다<ㅂ>miriga
놀래다surprizi, mirigi
놀래키다surprizi, mirigi
놀이ludo, amuzo
taglaborulo, taglaboristo
놋좆julpivoto
놋쇠flava kupro, latuno
농가agrokulturisto, farmodomo
농구korbopilko, basketbalo
농구agrikulturaj instrumentoj, terkulturiloj
농기agrikulturaj instrumentoj, terkulturiloj
농기구agrikulturaj instrumentoj, terkulturiloj
농민agrokulturisto, agrarulo, kamparano, terkulturisto
농부terkulturisto, plugisto
농사terlaboro, terkulturo
농사꾼terkulturisto, plugisto
농작물agrikultura produktaĵo
높다alta
높이1alto
높이2alte
놓다1meti, surmeti
놓다2liberigi
놓치다1preterlasi
놓치다2malatingi, maltrafi
cerbo
누가kiu
누구kiu
누구든지iu ajn
누군가iu
누나pli maljuna fratino de viro
누님pli maljuna fratino de viro
누다elĵeti, ekskrecii
누더기ĉifono
누렇다<ㅎ>flava
누룩gisto
누룽지ĝisbrulete kuirita rizo
누르다<러>flava
누르다<르>premi, puŝi
누리다ĝui
누비바지stebita pantalono
누비버선stebita ŝtrumpeto
누비옷stebita vesto
누에bombikso, silkraŭpo
누워 있다kuŝi
눅다mildiĝi
1okulo
2neĝo
눈감다fermi la okulojn, fermi okulojn
눈곱okulmuko
눈깔okulo
눈꺼풀palpebro
눈독avida rigardado
눈동자pupilo
눈뜨다<으>malfermi okulojn
눈뜬장님1amaŭrozulo
눈뜬장님2analfabeto
눈망울okulbulbo, okulglobo
눈물larmo
눈물을 흘리다verŝi larmojn, larmi
눈보라neĝoŝtormo, neĝblovado
눈부시다blindiga, brilega
눈사태lavango, neĝofalo
눈썹brovo
눈알okulbulbo, okulglobo
눈에 띄다rimarkinda, distingiĝa
눈이 내리다neĝi
눈이 오다neĝi
눈질akra flankrigardo
눈초리ekstera angulo de okuloj, okula esprimo
눈흘기다akre flankrigardi
눌은밥ĝisbrulete kuirita rizo
눕다<ㅂ>kuŝi, kuŝiĝi
눕히다kuŝigi
ne senŝeligita rizo, ŝelohava rizo
뉘우치다penti
뉴스novaĵo, aktualaĵo
느긋하다kontenta
느끼다senti
느끼하다esti tro grasa
느릅나무ulmo
느리다malrapida
느슨하게 하다malstreĉi, malfirmigi
느슨하다malfirma, malstreĉa
느티나무zelkovo
늑골ripo
늑대lupo
ĉiam
늘다1progresi, lertiĝi
늘다2aldoniĝi, multiĝi, pliiĝi, plimultiĝi
늘리다etendi
늘어나다multiĝi, pliiĝi, plimultiĝi
늘어놓다vicigi, meti en vico
늘이다etendi
늙다maljuniĝi
늙어지다maljuniĝi
능금sovaĝa pomo
능금나무sovaĝa pomo
능력kapablo, povo
능력이 있다esti kapabla
능소화kampsido
능소화나무kampsido
능숙하다lerta
늦겨울malfrua vintro
늦다1malfruiĝi, prokrastiĝi
늦다2malfrua
늦봄malfrua printempo
늦잠dormi ĝis malfrue
늦추다malstreĉi, malfirmigi
marĉo
sinjoro, sinjorino