デジタル博物館「濟州島の文化と言語」

koreaEsperanto
가해지다aldoniĝi
apud, preter
가게butiko, vendejo
가격prezo
가곡kanto
가공prilaboro, manufakturado
가까운 곳ĉirkaŭo
가까이proksime
가깝다<ㅂ>proksima
가꾸다1sin ornami
가꾸다2varti, kreskigi
가끔de tempo al tempo, kelkfoje
가난malriĉeco
가난뱅이malriĉulo, mizerulo, senhavulo
가난하다malriĉa
가납사니babilemulo
가느다랗다maldika
가느스름하다iom maldika
가는체delikata kribrilo
가늘다maldika, gracila, svelta
가능하다povi
가다iri
가다랭이kacuono, oceana bonito
가댁질tuŝludo
가두다enfermi, enŝlosi
가득plena
가득하다plena
가득히plena
가뜩하다plena
가라앉다malleviĝi, sinki, malsupreniĝi
가라지setario
가랑비pluveto
가랑이forko, forkiĝo
가래1fosilo, ŝpato
가래2mukaĵo, kraĉo, sputaĵo
가래떡rizkuko
가래침mukaĵo, kraĉo, sputaĵo
가려내다malmiksi, selekti
가렵다<ㅂ>juka
가령eĉ se
가로horizontala, larĝo
가로막diafragmo
가로지르다<르>kruci, trairi
가로채다forkapti
가루pulvoro
가르마hardislimo, dislimo
가르쳐주다instrui
가르치다instrui
가리stako
가리다kovri
가리비jakoba pekteno
가리키다indiki, montri
가마vortico de haroj
가마palankeno, portlito
가마kaldrono, bolpoto
가막조개korbikulo
가만1senmove, fikse, rigide
가만2ŝtele, kaŝe, sekrete, silente
가만히1senmove, fikse, rigide
가만히2ŝtele, kaŝe, sekrete, silente
가만히 있다silenti
가맣다<ㅎ>nigra
가면masko
가물sekegeco, sekeco, senpluvo, senpluveco
가물다esti en sekeco
가뭄sekeco, sekegeco, senpluveco, senpluvo
가방valizo, teko, kofro
가볍다<ㅂ>malpeza
가수kantisto
가슴brusto
가슴뼈sternumo, brustosto
가시1muŝa larvo, muŝido
가시2dorno, spliteto
가시나무blanka kverko, kverko
가시다gargari
가시덤불vepro
가시목blanka kverko, kverko
가시파래enteromorfo
가엾게 여기다kompati
가엾다kompatinda
가오리rajo
가운데mezo
가운뎃손가락longa fingro, meza fingro
가웃duono
가위tondilo
가을aŭtuno
가을장마longedaŭra pluvado en aŭtuno
가자미platfiŝo, pleŭronekto
가장la plej, plej
가장귀forko
가재astako, kankro
가정hejmo
가져가다alporti
가져오다alporti
가족familio
가죽felo, ledo
가죽배kanuo, kanoto
가죽버선leda piedvesto
가지speco
가지branĉo
가지melongeno
가지가지diversa
가지고 싶다voli
가지다1havi, posedi
가지다2teni, preni
가지말랭이hakita kaj sekigita melongeno
가축bruto, dombesto
가치valoro
가혹하다kruela, severa
각뜨다buĉi beston en pecojn
각각ĉiu
각기beribero
각다귀tipolo
각자ĉiu
gusto, saporo, salado
hepato
간이 크다aŭdaca, sentima
간단하다facila, simpla
간섭interveno
간섭하다interveni
간수하다gardi, konservi, teni
간습sekeco
간을 보다gustumi
간장hepato
간장sojo, sojsaŭco, saŭco
간장종지telereto, pladeto
간지럽다<ㅂ>tikla
간직하다gardi, konservi, teni
간질이다tikli
간혹de tempo al tempo, kelkfoje
갈고등어brunostria ĉevalskombro, muroazio
갈고랑이rastilo, forkego
갈고리rastilo, forkego
갈고리발톱ungego
갈기kolharoj
갈기털kolharoj
갈다mueli
갈다interŝanĝi
갈다akrigi
갈다kulturi, plugi
갈대kano, fragmito
갈라지다apartiĝi
갈림길forko de vojo
갈매기mevo, laro
갈비ripo
갈비뼈ripo
갈빗대ripo
갈색bruno
갈음하다anstataŭi
갈치trikiuro
갈쿠리rastilo, forkego
갈퀴rastilo, forkego, dorsogratilo
갉아먹다mordi, ronĝi
persimono
감귤mandarino, oranĝo
감기malvarmumo
감기가 들다malvarmumi
감기에 걸리다malvarmumi
감나무persimonujo, persimonarbo
감다volvi
감사하다1danki
감사하다2dankema
감사합니다dankon
감성돔sparo
감시하다observi, gardi, gvati
감자terpomo
감초glicirizo
감추다kaŝi
감탄하다admiri, suspiri
감탕나무ilekso
감투registara posteno, kamtuo (korea ĉevalhara ĉapelo)
갑오징어sepio
갑갑하다tedi
갑상연골adampomo, gorĝa pomo
갑자기subite, abrupte
갑충skarabo
prezo
1korea ĉevalhara ĉapelo
2lampŝirmilo, lampoŝirmilo, ĉapelo de fungo
3sinapo, Mustardo Sarepta
강하다forta
rivero
강건하다sana
강낭콩fazeolo
강도forteco, forto
강도rabisto
강아지hundido, hundeto
강아지풀setario
강요하다trudi, devigi
강의prelego, lekcio
강제perfortado
강제하다trudi, devigi
강추위ekstrema malvarmego, frostego
강퍅하다obstina
같다sama
같이1kune
같이2kvazaŭ
갚다1rekompenci
갚다2rekompenci
hundo
개골창ŝlima rivereto
개구리rano
개구리밥lemno
개구리참외verdrana melono
개구리헤엄brustonaĝo
개구멍바지infana pantalono kun interkrura fendo
개구쟁이petolema knabo
개굴창ŝlima rivereto
개나리forsitio
개다faldi
개다래나무aktinidio
개똥참외sovaĝa makuvo, sovaĝa makuvmelono
개망초erigerono longalanga
개머루ampelopso
개미formiko
개밥바라기vesperstelo, Venuso
개벼룩hundopulo
개비름sovaĝa amaranto
개선충sarkopto
개성personeco
개성Kesong
개여뀌longharapoligono
개울rivereto
개인persono
개채sinapo, Mustardo Sarepta
개천rivereto, ŝlima rivereto
개키다faldi
갯가marbordo
갯강구ligio
갯마을marborda vilaĝo
갯머리havenkajo, kajo, varfo
갯메꽃soldanelo
갯바람mara vento
갯장어murenesoko
supo por relegia servo, buljono
갱기ŝnuro, kordono
갸울다kliniĝi
갸울어지다kliniĝi
갸울이다kliniĝi
tiu, li, ŝi
objekto, aĵo
거간faktoro, makleristo, maklero, negocisto
거기tie
거기서de tie
거꾸로kontraŭa, inversa
거느리다havi iun sub sia komandado, gvidi, komandi
거덜나다bankroti, ruiniĝi, disfali
거도segilo
거드름을 피우다pozi
거래komerco, negoco, merkato
거래하다komerci, negoci
거룻배barĝo, gabaro
거르다<르>filtri
거름sterko, sterkaĵo, grasigaĵo
거리1materialo, ingredienco
거리2strato
거리3urbo
거리distanco
거먕옻나무roŭso
거머리hirudo
거멓다<ㅎ>nigra
거문고harpo
거미araneo
거부하다rifuzi
거북testudo
거스름restmono, apunto
거스름돈restmono, apunto
거울spegulo
거웃pubharoj
거의preskaŭ
거저senpage
거절하다rifuzi
거주자loĝanto, landano
거죽surfaco, supraĵo, fronto
거지almozulo
거지덩굴kajratio
거짓말mensogo
거짓말쟁이mensogulo
거칠다1maldelikata, malfajna, malglata, malgracia, raspa
거칠다2dezerta
거칠다3furioza, malmilda, malĝentila
거품ŝaŭmo
걱정maltrankvilo, skrupulo, timo
걱정거리semo de maltrankvilo
걱정하다esti maltrankvila, zorgi, timi
tendeno
건강sano
건건이simpla almanĝaĵo
건계seka sezono
건너다transiri
건너편trans
건네다enmanigi, pasigi, transdoni
건달게paguro
건대구gado
건드리다tuŝi
건물konstruaĵo
건선psoriazo
건성 버짐psoriazo
건져내다elpreni
건지다elpreni, elpreni (el akvo)
건초fojno, furaĝo
걷다<ㄷ>paŝi, piediri
걷어차다piedbati
걸다pendigi, drapiri
걸레viŝtuko
걸리다1kaptiĝi, pendi
걸리다2suferi
걸리다3bezoni (tempon)
걸음paŝo, marŝo
걸치다meti
glavo
검다nigra
검댕fulgo
검버섯makulo, nigra makulo sur vizaĝo
검은 표범pantero
검정nigro, nigra koloro
겁나다timiga, terura
겁내다timi
겁을 주다timigi, teruri
겁이 많다timema, malkuraĝa, nekuraĝa
겁쟁이timemulo, malkuraĝulo
objekto, aĵo
surfaco, supraĵo, fronto
겉보기aspekto, stato
krabo
게염을 내다avidi
게우다vomi
게으르다<르>maldiligenta, mallaborema
게으름maldiligenteco, mallaboremo
게으름쟁이maldiligentulo, mallaboremulo
게을리maldiligente
게임ludo
겨드랑이akselo, subbrako
겨드랑이털akselharoj
겨를libera tempo
겨를이 없다okupita
겨리plugilo (tirata de du bovoj), dubova plugilo
겨우apenaŭ
겨울vintro
격려하다kuraĝigi
격렬하다intensa, severa
겪다sperti
견갑골skapolo, ŝultrosto
견고하다firma
견디다elteni
견사silko
견해opinio
결코neniam
결과rezultato
결국post ĉio, finfine
결단decido
결여하다defali, elfali, demetiĝi, perdiĝi
결정decido
결정하다decidi
결핍되다defali, elfali, demetiĝi, perdiĝi
결혼geedziĝo, geedzeco
결혼하다geedziĝi
결혼식geedziĝa ceremonio, nupto
결후adampomo, gorĝa pomo
겹바지ne vatita pantalono kun subŝtofo
겹사돈duoblaj bofratoj, homo duoble rilatigita de edziĝo
ĉirkaŭ
경계limo
경계선limo
경력kariero
경멸하다malestimi, malrespekti
경사deklivo, kliniĝo
경우okazo
경작plugado, terkulturo, kulturo
경쟁하다konkuri
경제ekonomio
경찰polico
경찰관policisto, policano
경찰서policejo, policoficejo
경첩ĉarniro
경치pejzaĝo, sceno
경험sperto
경험하다sperti
apud, preter, ĉirkaŭo
계관kresto
계급grado, klaso, rango
계단ŝtuparo
계란kokovo
계모duonpatrino
계부duonpatro
계산kalkulo
계산하다kalkuli
계속1daŭre, daŭrigo
계속2tro
계속3senĉese, konstante
계속되다daŭri
계속하다daŭrigi
계시다esti
계절sezono
계층klaso, rango
계통sistemo
계피cinamo
계획plano
고객klientaro, kliento
고구마batato
고귀하다nobla, respektinda
고급luksa
고기 장수buĉisto, viandisto
고기viando
고기fiŝo
고다1distili
고다2densigi en kuirado, stufi
고담folkloro
고동을 치다pulsi
고동치다pulsi
고둥helikforma konkulo
고드름pendglacio
고등어skombro
고등판무관altkomisaro
고등학교altlernejo, mezlernejo, meza lernejo, duagrada mezlernejo
고랑sulko
고랑창fosaĵo
고래baleno
고루 갖추어서 말짱하다senmanka
고르다<르>elekti
고름puso
고리ringo
고마워요dankon
고마워하다danki
고맙다<ㅂ>dankema
고맙습니다dankon
고명garnaĵo
고모patroflanka onklino, patra onklino
고모부boonklo, edzo de patra onklino
고무gumo, kaŭĉuko
고무래rastilo
고무옷skafandro
고물pobo, poŭpo, ŝipvosto
고민하다turmentiĝi, afliktiĝi
고방konservejo, provizkelo
고부랑고부랑serpentumi, meandri
고분고분obeeme, cedeme
고비1osmundo
고비2klimakso
고뿔malvarmumo
고삐bridrimeno, direktilo, gvidrimeno
고사리filiko, agla pterido, aglofiliko
고생peno, penado
고생하다peni
고소리술kosori-sul, brando de Ĝeĝu
고소하다aroma
고속도로aŭtovojo, ekspresa vojo
고스란히tuto, tiel kiel antaŭe
고아orfo
고안하다elpensi, inventi
고약하다malbonodora, fetora
고양이kato
고요하다kvieta, senbrua, trankvila
고욤malgranda persimono
고용하다dungi
고운대tigo de kolokasio
고이bele, zorgeme
고인돌dolmeno
고자질하다denunci
고자eŭnuko
고장difekto
고조부prapraavo
고지식하다tro serioza
고추ruĝa pipro, kapsiko
고추장pasto de ruĝa pipro, pasto de papriko
고춧가루pulvoro de papriko, pulvoro de ruĝa pipro
고치kokono
고치다1kuraci, resanigi
고치다2ripari, rebonigi
고향hejmlando, hejmloko, hejmo
곡식greno
곡괭이pioĉo, pikfosilo
곡류greno
곡물greno
곡선kurbo, kurba linio
곤란하다embarasiĝi, sinĝeni, ĝeni sin
곤충insekto, raŭpo
baldaŭ, sammomente, tuj
곧다1malmola
곧다2rekta, rekte, senkurba
곧바로1rekte
곧바로2tuj
곧이듣다<ㄷ>kredi, akcepti kiel veron
곧장rekte
골고루egale
골라내다malmiksi, selekti
골목strateto
골수medolo, osta medolo
골짜기valo
곪다pusi
urso
곰곰이serioze
곰솔japana nigra pino
곰팡나다ŝimi
곰팡슬다ŝimi
곰팡이ŝimo
곰팡피다ŝimi
곰피다ŝimi
duobla
곱다<ㅂ>bela
곱다랗다<ㅎ>bela
곱사등ĝibo
곱사등이ĝibulo
곱슬곱슬krispa, onda
곱슬머리, 고수머리bukla haro
곱절duobla
loko
곳곳en kelkaj lokoj
pilko
공들이다enverŝi multan penon
nul, nulo
공격하다ataki
공기tasego, bovlo
공기aero
공무원oficisto, burokrato, oficialulo
공복malsato
공부lernado
공부하다studi
공원parko, publika ĝardeno
공이pistilo
공작pavo
공장fabriko, manufakturo
공주princino, reĝidino
공짜senpaga, senkosta
공채rakedo
공책kajero
공치사memlaŭdo
공평justo, senpartieco
공평하다justa, senpartia
공포teruro
공항aerodromo, aerohaveno, flughaveno, flugkambo, flugokampo
공휴일libertago, ferio
과거pasinteco
과부vidvino
과일frukto
과자sukeraĵo, kuko
과줄fritita mielkuko
과학scienco
tubo
관계rilato
관계되다rilati
관공서oficejo, urbodomo, magistratejo
관광객turisto
관련되다koncerni, rilati
관리oficisto, burokrato, oficialulo
관리하다administri
관목pacifika haringo
관심intereso
관절artiko
관청oficejo, urbodomo, magistratejo
관통하다penetri, trapenetri
괄태충limako
광객frenezulo, lunatiko, maniulo
광기frenezo
광나무japana ligustro
광대나물trafolia lamio
광대수염arista lamio, barba lamio
광목katuno
광선radio
광인frenezulo, lunatiko, maniulo
광장placo
광저기okulvigno
광주리korbo
괜찮다bone
괭생이모자반sargaso, golfa makiso
괭이sarkilo
괭이밥oksalido
괴기groteska
괴다ami
괴로워하다suferi, angori
괴롭다<ㅂ>dolora, suferiga
괴머리ŝpinilujo, spindelujo
괴물monstro
괴승아oksalido
교과서lernolibro
교사instruisto
교사lerneja domo, lerneja konstruaĵo
교수profesoro
교실lernoĉambro, klasĉambro, klasoĉambro, instruejo
교원instruisto
교육edukado, eduko
교제interrilato
교환하다interŝanĝi
교활하다ruza
교회eklezio, preĝejo, kirko, templo
naŭ
구하다savi, helpi
구하다serĉi, deziri
구걸almozo
구경spekto
구경꾼spektanto
구골나무osmanto
구더기vermo
구두ledaj ŝuoj
구두쇠avarulo
구둣주걱ŝukorno
구들hipokaŭsto, subpavima varmokondukilo
구들방 아궁이fajrejo de subplanka hejtsistemo
구레나룻vanghararo, vangharoj, vangobarbo
구르다<르>ruliĝi
구름nubo
구리kupro
구리다malbonodora, fetora
구린내fetoro, malbonodoro
구멍truo, fosaĵo
구멍가게eta butiko
구멍을 뚫다bori
구모patrinflanka boonklino, edzino de patrinflanka onklo
구별하다distingi, diferencigi
구부러지다kurbiĝi
구부리다kurbigi
구상나무korea abio
구석angulo
구성되다konsisti el
구수하다aroma
구슬perlo
구슬리다logi
구시렁구시렁ripetaĉi, gurdi
구시월Septembro kaj Oktobro
구실rolo
구십naŭdek
구역나다naŭziĝi
구역질vomado
구역질나다naŭziĝi
구월Septembro
구유trogo
구입aĉeto
구조strukturo
구치mueldento, molaro
구태여intence, ĝeni sin (fari ion)
구호품almozo
supo
국가ŝtato
국립nacia, ŝtata
국민civitano, nacio, landano, popolo
국민학교elementa lernejo
국수nudelo
국자kulerego
국자가리비pekteno
국제어internacia lingvo
국화꽃krizantemo, ĉina krizantemo
armeo, militistaro, soldataro, legio
kantono, subdepartemento
군데punkto, loko, parto, peco
군부liolofuro
군소molusko
군인soldato, armeano
군주monarko[monarĥo], princo
군침salivumo, salivumaĵo, bavo, bavaĵo
굳어지다firmiĝi, fiksiĝi, koaguliĝi, malmoliĝi, solidiĝi
ostro
kaverno
굴거리나무dafnifilo
굴뚝fumtubo, kamentubo
굴뚝새troglodito
굴레brido
굴비sekigita aktinopterigo
굴조개ostro
굵다dika
굼뜨다<으>malrapida
굼벵이cikada larvo, cikadido
굽다kurbiĝi
굽다<ㅂ>bruligi, rosti
굽히다kurbigi
굿ŝamana rito, ekzorco
궁금하다kurioza
궁둥이postaĵo, gluteo, pugo
궁리aranĝo, elpenso
궁리를 짜내다elpensi, inventi
궁리하다cerbumi
궁상mizera stato, malfacila situacio
궁상떨다plendi pri sia mizereco, plendi
궁상맞다mizera
궂다1aĉa
궂다2malbona (vetero)
궂다3nedolĉa
궂다4aĉa
궂은일malŝatata afero
권하다rekomendi, konsili
권당parenco
권리rajto
궐련cigaredo
orelo
귀하다1kara
귀하다2nobla, respektinda
귀가 먹다surda
귀가 멀다surda
귀뚜라미grilo
귀리aveno
귀머거리surdulo
귀양ekzilo
귀엽다<ㅂ>alloga, aminda, ĉarma
귀지orelvakso, cerumeno
귀퉁이ĉirkaŭorelo
귓밥orelvakso, cerumeno
귓불orellobo
귓전ĉirkaŭorelo
규율disciplino
mandarino, oranĝo
귤나무mandarinujo, mandarinarbo, oranĝujo, oranĝarbo
1tiu
2li
그 아이tiu, li, ŝi
그것tio, tio ĉi, ĝi
그끄러께antaŭ tri jaroj
그끄저께antaŭ tri tagoj
그날en tiu tago
그네pendolilo, trapezo
그녀ŝi
그녀들ili
그늘ombro, ombrejo
그들ili
그때tiam
그래jes
그래도malgraŭ tio, tamen
그래서tial
그램gramo
그러께la antaŭlasta jaro
그러나sed, tamen
그러나 저러나ĉiuokaze
그러니까1nu, do
그러니까2tial
그러면do
그러모으다<으>kolekti
그럭저럭iel tiel
그런데1parenteze
그런데2tamen, sed
그럴싸하다verŝajne kredinda
그럼do
그렇게1tiel
그렇게2tiom
그렇게까지tiom
그렇군aha, efektive, certe
그렇다esti tia
그렇지만sed, tamen
그로테스크groteska
그릇1kesto, ujo, vazo
그릇2tasego, bovlo
그릇되다esti erara, esti malprava
그리tien
그리고kaj
그리고 나서do, tiam
그리다pentri
그림1desegno, bildo
그림2bildo, pentraĵo
그림 물감farbo, koloraĵo
그림물감farbo
그림자ombro
그립다<ㅂ>karmemora
그만ĉesi V-i, ĉesigi
그만두다ĉesi V-i, ĉesigi
그만하다ĉesi V-i, ĉesigi
그물reto
그물코maŝo
그분tiu sinjoro, tiu sinjorino
그슬리다bruletigi, rosteti
그을다fulgi
그을음fulgo
그이tiu persono
그저께antaŭhieraŭ
그전antaŭe
그제antaŭhieraŭ
그쪽tien
그쯤tiom
그처럼tiom
그치다ĉesi
그후에poste
극락sukavato, paradizo
극락조paradizbirdo, paradizeo
극장teatro
극젱이plugilo
근본fundamento
근본적fundamenta, radika
근심maltrankvilo, skrupulo, timo
근심하다esti maltrankvila, timi, zorgi
근육muskolo
근질거리다juki
근질근질하다tikla
근처apud, najbaraĵo, preter
frazo, prozo
글러브ganto
글방altlernejo, mezlernejo, meza lernejo, duagrada mezlernejo
글쎄do, nu
글자litero
글피post tri tagoj
긁다grati, ungi
1prezo
2faldaĵo, faldo, fendeto, fendo
금하다malpermesi
oro
금기tabuo
금년ĉi-jare
금방ĵus, antaŭ momentoj
금세ĵus, antaŭ momentoj
금요일vendredo
금이 가다krevi, fendiĝi
금주ĉi-semajne
금지malpermeso, malaprobo, prohibicio
급하다esti subita, esti abrupta
급류torento, rapida fluo, rapidfluo
급병akuta malsano
급증subita malsano
긋다<ㅅ>froti
flago, standardo
기가 죽다esti imponita, esti superpremita
기계maŝino
기관organo
기관지bronko
기념일memortago
기다rampi
기다리다atendi
기대하다esperi, atendi
기대다sin apogi sur
기도preĝo
기도하다preĝi
기둥fosto
기러기sovaĝansero
기로forko de vojo
기록registraĵo, rekordo, dokumento
기르다<르>1bredi, nutri, havi
기르다<르>2nutri, vivteni
기르다[<르>nutri, kreskigi
기름oleo
기미makulo, nigra makulo sur vizaĝo
기본fundamento, bazo
기부하다donaci, kontribui
기분humoro
기분이 좋다agrabla, pluzura
기뻐하다ĝoji
기쁘다1ĝoji
기쁘다2ĝoja
기색signo
기슭bordo
기억memoro
기억해 내다rememori
기와tegolo
기와공장tegolejo
기운vigleco, forto, korpoforto
기울게 하다klini
기울다kliniĝi
기울어지다kliniĝi
기울이다klini
기원하다preĝi
기원origino
기일templimo
기저귀vindotuko
기지sprito
기지개etendo de la membroj
기지개켜다sin etendi
기차vagonaro, trajno
기척signo
기초fundamento, bazo
기침tuso
기침하다tusi
기회okazo, ŝanco
긴털비름amaranto ruĝa
긷다<ㄷ>ĉerpi
vojeto
vojo
길가vojflanko
길다longa
길들이다kutimigi
길마ŝarĝoselo
길어지다etendiĝi, longiĝi
길을 잃다erari, vojerari
길이longo
길짐승rampaj animaloj
1vaporo, fumo
2herbaĉo, herboj, fiherbo
3spiro, vaporo de spiro
marherbo, algo
김매다sarki
김의털festuko, cinozuro, hundovosto
김이 나다vaporiĝi, vapori
김이 오르다<르>vaporiĝi, vapori
김장preparado de kimĉioj por vintra uzo
김장을 담그다prepari kimĉiojn por vintra uzo
김치kimĉio, korea peklaĵo
깁다<ㅂ>kunkudri, fliki
1porcio, dividaĵo, parto
2plumo
깃발flago, standardo
깊게profunde
깊다profunda
깊이1profunde
깊이2profundeco
까끄라기aristo
까다senhaŭtigi
까닭cirkonstancoj, kialo
까마귀korvo
까맣다<ㅎ>nigra
까치korea pigo
까치콩lablabo, hinda fabo, egipta fabo
까투리ina fazano
깍두기kimĉio el kub-forma rafano
깍정이telereto, pladeto
깎다grati, razi, skrapi, tondi
깎아내다skrapi, grati
깔개sternaĵo, tapiŝo, mato
깔다1sterni
깔다2prunti, pruntedoni, alprunti
깔때기funelo
깜박거리다palpebrumi
깜부기smutiĝinta spiko
깜부깃병karbunklo
깜빡거리다palpebrumi
깜빡이다palpebrumi
깜짝 놀라다surpriziĝi
깡통ladskatolo
sezamo
깨끗하다pura
깨다1disfendi, fendi, frakasi, rompi
깨다2vekiĝi
깨닫다<ㄷ>rimarki, ekscii, trovi
깨뜨리다disrompi, fendi, frakasi, pecetigi, pisti, rompi
깨물다mordi
깨우다veki
깨지다frakasiĝi, rompiĝi
깻잎folio de olea periljo, perilja folio
꺼내다eligi, elmeti, elpreni, prezenti
꺼멓다<ㅎ>nigra
꺼병이fazanido
꺼지다estingiĝi
꺾다rompi, ŝiri
꺾이다rompiĝi
껍데기ŝelo
껍질ŝelo
꼬끼오kokeriko
꼬다tordi, tvisti
꼬리vosto
꼬부랑글자mallerta skribo
꼬시다logi
꼬집다tordi, tvisti
꼬챙이trapikilo, trapikileto
1ĝuste
2nepre
꼭대기pinto, montopinto, supro, montosupro
꼭지1krano
꼭지2trunketo, tigo
1fojno, furaĝo
2aspekto, fiaspekto, stato
꼼꼼하다atentema, skrupula
꽁꽁1firme
꽁꽁2malmole
꽁무니malsupra fino de spinos, kokso
꽁지vosto
꽁치sairo
꽂다meti, piki
floro
꽃대tigo
꽃망울burĝono, butono
꽃받침brakteo
꽃봉오리burĝono, butono
꽃잎petalo
꽈리fizalido
꽹과리gongo
꾀꼬리oriolo, nigranuka oriolo
꾀병simulado
꾀보plensprita homo
꾀쟁이plensprita homo
꾸다prunti, pruntepreni, lui
꾸다sonĝi
꾸리다1aranĝi
꾸리다2paki
꾸리다3administri
꾸미dishakita viando uzata por gustigi supon
꾸미다ornami, dekori, garni
꾸어 주다luigi, pruntedoni, prunti
꾸지나무brusonetio
꾸짖다riproĉi, admoni
mielo
꿀풀prunelo
sonĝo
꿈을 꾸다sonĝi
fazano
꿰다penetri, trapenetri
꿰뚫다bori, penetri, trapenetri
꿰매다kudri
끄다<으>estingi
끄르다<르>forigi, malfiksi, sen-X-igi
rimeno
끊다tranĉi
ĉizilo
끌다treni
끌어당기다tiri
끓다boli
끓어오르다<르>boli
끓이다boligi
끔쩍하다supriziĝi
끗다<ㅅ>altiri, tiri
1ekstremo, fino, pinto, rando
2fino
끝나다finiĝi, ĉesi
끝내다fini, ĉesi
끼다1ŝvebi
끼다2pinĉi
끼얹다aspergi, priverŝi
끼우다eningigi, enkadrigi, ingi, inserti, pinĉi
낄낄subridante
낄낄거리다subridaĉi
낄낄대다subridaĉi
낌새signo