デジタル博物館「濟州島の文化と言語」

koreaEsperanto
1ŝnuro
2tio kio, maniero
바가지kulerego, lagenario, kalabaso
바구니korbo
바구미kurkulio
바깥ekster, ekstero
바깥쪽ekstero
바꾸다1interŝanĝi
바꾸다2ŝanĝi
바뀌다ŝanĝiĝi
바나나banano
바느질kudraĵo
바느질하다kudri
바늘kudrilo, nadlo, akupunkturo, pikaĵo, pikilo
바다maro
바다 고개submara montaro
바다직박구리blua rokturdo
바다풀fimarherbo, marherbaĉo
바닥1fundo
바닥2planko
바닷가marbordo, strando, plaĝo
바닷가재omaro
바닷고기marfiŝo, mara fiŝo
바닷물marakvo
바닷물고기marfiŝo, mara fiŝo
바닷바람mara vento
바둑goo
바라cimbaleto
바라다deziri
바라보다rigardi, observi
바람vento
바래다blankigi per sunlumo, senkoloriĝi
바랭이digitario sanga, digitario hara
바로tuj
바르다<르>1ŝmiri, farbi
바르다<르>2senŝeligi
바르다<르>3ĝusta
바리virina latunbovlo
바보stulta, malsaĝa
바쁘다<으>okupita
바위roko
바지pantalono
바지락조개tapo
바짓가랑이pantalonaj kruroj
바치다oferi, dediĉi
바퀴rado
바퀴벌래blato
박다najli, munti
박물관muzeo
박사doktoro
박쥐kiroptero, vesperto
박쥐우산okcidenta ombrelo
박테리아bakterio, bacilo
박하mento, pipromento
ekster
duono
반달1duonluno
반달2du semajnoj
반쪽duono
반갑다<ㅂ>ĝoja
반기다ĝoji
반대opozicio
반대하다kontraŭstari, opozicii, oponi
반드시nepre
반듯하다1neta, justa
반듯하다2rekta, senkurba
반디쿠트bandikuto, peramelo, poŝmelo
반응reago
반자틀plafontrabo, latistrabo
반죽하다knedi
반지fingroringo
반지fingroringo
반짝brileti
반짝거리다brileti
반짝반짝하다lumetanta, briletanta
반짝이다brileti
반찬flanka manĝaĵo, akompana manĝaĵo, almanĝaĵo
받다ricevi
받아들이다konsenti
받치다apogi
받침대tablo, stablo, benketo, soklo, piedestalo, postamento
piedo
발가락fingro, piedfingro
발갛다<ㅎ>ruĝa
발구glitveturilego tirata de ĉevalo aŭ bovo
발굽hufo
발길질을 하다doni piedbaton
발놀림paŝmaniero
발뒤꿈치kalkano
발뒤축kalkano
발라내다malmiksi, selekti
발목piedartiko
발바닥plando, plandumo
발소리paŝbruo
발음prononco
발음하다prononco
발자국spuro, paŝosigno, piedsigno
발톱ungo
발화 막대fajrobastono
밝다hela, klara, luma
밟다piedpremi, treti
1nokto
2kaŝtano
밤나무kaŝtanarbo, kaŝtanujo
밤마다ĉiunokte
밤중meznokto
manĝo, rizo
밥공기tasego, bovlo
밥그릇tasego, bovlo
밥벌레parazito
밥사발tasego, bovlo
밥주걱rizkulerego, kulerego
밧줄ŝnuro
ĉambro
방가지vizĝoklina akrido
방가지똥ordinara sonko, sonko
방광urinveziko, urina cisto, veziko
방귀furzo
방귀를 뀌다furzi
방기sinomenio
방망이klabo, lavobatilo, lavbatilo, klabo por fulado
방문vizito
방문하다viziti
방법maniero, rimedo
방석kuseno
방송elsendo
방식maniero, rimedo
방아pistujo, muelilo
방아깨비vizĝoklina akrido
방어하다defendi
방어seriolo
방울1guto
방울2tintilo, sonorileto
방울3ero, grajno
방책barilo, bariero
방향direkto
kampo, bedo, plugkampo, plugejo
밭다1mallonga
밭다2ŝparema, avara
밭다3densiĝi en kuirado
밭다4filtri
밭은기침tenaca tuso
밭이랑sulko
ŝipeto, boato, barko
duobla
piro
ventro, abdomeno
ŝipo
배가 고프다<으>malsata
배가 부르다<르>esti sata
배경fono
배꼽umbiliko
배나무pirujo, pirarbo
배낭dorsosako, tornistro
배다1gravediĝi
배다2sorbiĝi, trasorbiĝi
배달하다liveri, transliveri
배당porcio, dividaĵo, parto
배무래기perlamota konko, notoakmeo
배부름sato
배설하다elĵeti, ekskrecii
배신하다perfidi
배어들다sorbiĝi, trasorbiĝi
배우다lerni
배웅하다akompani por adiaŭi
배자virina veŝto
배추ĉina brasiko
배치하다vicigi, meti en vico
배포하다distribui, disdoni
백설기korea rizkuko vaporumita
cent
백년초kakto, napalo
백랍blanka vakso
백마blanka ĉevalo
백만miliono
백모edzino de patroflanka onklo (pli maljuna ol patro), patroflanka boonklino
백미blanka rizo, polurita rizo, pura rizo, senbranigita rizo
백발blanka haro
백배centoblo
백부patroflanka onklo (pli maljuna ol patro)
백색blanko, blanka koloro
백일cent unu
백일해kokluŝo
백정buĉisto
백주luma tago
밴대보지senhara piĉo
serpento
뱀장어angilo
뱃멀미veturmalsano
뱉다sputi
버릇kutimo
버리다forĵeti, forlasi
버마재비manto
버선korea ŝtrumpeto
버선발nur en tabioj
버선본ŝablono de ŝtrumpeto
버섯fungo
버스aŭtobuso, buso
버짐favo
버티다1toleri, elteni
버티다2persisti
번개fulmo
번개 치다fulmi
번드럽다<ㅂ>glata
번철fritilo, pato
번호numero
번화하다gaja
벋다etendiĝi
grupo, kompleto
puno
벌을 주다doni punon
벌하다puni
abelo
벌거숭이nudaĵo
벌겋다<ㅎ>ruĝa
벌꿀mielo
벌다1laborakiri, perlabori
벌다2gajni, profiti
벌레insekto, raŭpo
벌리다malfermi
벌써jam
벌집nesto
벌초prifalĉado de tombo, sarkado de tombo
벌초하다prifalĉi tombon, sarki tombon
tigro
범나비papiliono, hirundovostulo, ksutopapiliono
범방seksumo, seksumado
범벅farunaĵo
범부채belamkando
범위kampo
법률leĝo, juro, statuto
amiko
벗기다senŝeligi
벗다demeti, depreni
벙어리mutulo
tolo
베개kapkuseno, litkuseno
베다falĉi, haki, tondi
베다ripozigi kapon sur
베리bero
베어 먹다mordi, ronĝi
베이징Pekino
베틀teksilo, teksmaŝino
rizo
벼락tondro
벼락이 떨어지다fulmo bati X-n, fulmobati, fulmofrapi
벼락치다fulmo bati X-n, fulmobati, fulmofrapi, tondri
벼랑klifo, krutaĵo
벼룩pulo
벼슬registara ofico, oficiala rango
벼슬아치burokrato, oficialulo, oficisto
벼이삭rizospiko
벼훑이draŝilo
muro
벽돌briko
변하다ŝanĝiĝi
변기fekseĝo, neceseja pelvo
변소necesejo
stelo
별나다nekutima
별로aparte
별꽃stelario, alsino, birdoherbo
별똥falstelo, meteoro
별명alinomo
별미frandaĵo
별안간subite, abrupte
볍씨semgrajno
kresto
볏(쟁기의 보습 위에 대는 조각]plugilbeko, plugbeko, soko
볏가리stako
볏단rizgarbo, rizfasko
botelo
malsano
병걸리다malsaniĝi
병나다malsaniĝi
병들다malsaniĝi
병추기malsanemulo
병사soldato, legiano, senrangulo
병아리birdido, kokido, nestulo
병원malsanulejo, hospitalo
병정soldato, legiano, senrangulo
병졸soldato, legiano, senrangulo
병풍faldekrano
trabo
보자기paktuko, paktolo
보고하다raporti
보관하다konservi, teni
보구치blanka kvakfiŝo, skieno
보글보글bobeli
보금자리nesto
보꾹plafono
보내다liveri, sendi, transliveri
보늬rizbrano
보다1rigardi, vidi
보다2renkonti
보답하다rekompenci
보라색purpuro
보름duonmonato, la 15an de la luna monato
보름달plenluno
보리hordeo
보리밥rizo kun hordeo
보리쌀senbranigita hordeo, blankigita hordeo, rafinita hordeo
보릿대pajlo
보릿짚pajlo
보물trezoro
보물찾기trezorserĉado
보병infanteriano
보병대infanterio
보비리avarulo
보석gemo, juvelo
보슬비pluveto
보습plugilbeko, plugbeko, soko
보여주다montri
보유하다konservi
보이다1montri
보이다2vidiĝi
보존konservado
보존하다konservi
보지piĉo, vagino, vulvo
보초gardostaranto
보태다aldoni
보통ordinara, normala
보트ŝipeto, boato, barko
보푸라기vilo, lanugo
보풀vilo, lanugo
복치마funebra jupo
복붕자korea rubuso, korea nigra frambo
복붕자딸기korea rubuso, korea nigra frambo
복사fotokopio
복사뼈maleono
복사지karbopapero
복숭아persiko
복어balonfiŝo
복원restituo, restaŭro
복잡하다malsimpla, kompleksa, komplika
복통ventrodoloro
볶다subrosti, friteti
본질1esenco
본질2fundamento
vango
볼거리spekto
볼기sidvango, gluteo
볼따구니vango
볼때기vango
볼일afero, laboro
볼펜plumo, skribplumo
봄(春}printempo
봄비printempa pluvo
봉급salajro
봉돌plumbo, plumbopeco
봉사blindulo
봉선화balzamino, ĝardena balzamino, netuŝumino
봉숭아balzamino, ĝardena balzamino, netuŝumino
봉오리가 맺히다burĝoni
봉지sako
봉투koverto
부기edemo, hidropso, ŝvelaĵo
부끄럽다<ㅂ>hontinda
부닥치다kolizii, trafi, puŝiĝi, tuŝegi, frapiĝi
부대sako
부두havenkajo, kajo, varfo
부드럽다<ㅂ>1milda, ĝentila
부드럽다<ㅂ>2mola
부디bonvole
부딪다trafi
부딪치다kolizii, trafi, puŝiĝi, tuŝegi, frapiĝi
부뚜막kuirforno, forno
부러워하다envii
부러지다rompiĝi
부럽다<ㅂ>enviinda
부르다<르>1inviti
부르다<르>2voki
부르다<르>3esti sata
부리beko
부모gepatroj
부부geedzoj
부분parto
부서지다rompiĝi, frakasiĝi
부수다disrompi, frakasi, pecetigi, pisti, rompi
부스럼akno, ŝvelaĵo
부시farilo
부식flanka manĝaĵo, akompana manĝaĵo, almanĝaĵo
부싯돌fajroŝtono, siliko
부싯막대fajrobastono
부엌kuirejo
부엌칼(kuireja) tranĉilo
부유하다riĉa
부자riĉulo
부젓가락fajroprenilo
부조alimento, helpo
부족하다ne sufiĉa
부족etno, gento, nacio
부지런하다diligenta, laborema
부집게fajroprenilo
부채ventumilo
부채debeto
부추poreo, folia ajlo
부추기다instigi
부치다1esti super povo
부치다2sendi
부탁peto
부탁하다peti
부패하다putri
부평초lemno
부풀다1ŝveli
부풀다2ŝveli
부풀어오르다ŝveli
tamburo
북[北 ]녘nordo
북쪽nordo
북경Pekino
북적이다gaja
북풍akvilono, norda vento
북한Nordkoreujo, Nord-Koreio, Norda Koreio
분디나무zantoksilo
분량kiomo, kvanto
분리되다apartiĝi
분명하다klara, evidenta, senduba, certa
분발하다persisti
분배disdono, distribuo
분배하다distribui, disdoni
분주하다okupita
분홍색rozkoloro
분화erupto
분화구kratero
lumo, lampo
brulo, fajro
불가사리marstelo
불가사의하다mirinda, mirakla, mistera
불고기bulgogio, korea rostita bovaĵo
불꽃flamo
불나다bruli, brulo okazas
불다blovi, venti
불룩하다ŝvelinta
불빛lumo, lampo
불쌍하다kompatinda, mizera
불쌍히 여기다kompati
불알testiko
불에 쬐다rosti
불우하다malfeliĉa
불을 때다bruligi
불을 쬐다sin varmigi ĉe fajro
불을 피우다bruligi
불잉걸(arde) brulanta lignokarbo
불행하다malbonŝanco, malfeliĉa, malfeliĉo
붉다ruĝa
붉은빛ruĝo, ruĝa koloro
붉은색ruĝo, ruĝa koloro
붐비다svarmi
peniko, skribilo, tuĉpeniko
붓다<ㅅ>1ŝveli
붓다<ㅅ>2ŝveli
붓다<ㅅ>verŝi
붓순ilicio, stelanizo
붓순나무ilicio, stelanizo
붙다gluiĝi, adheri
붙이다almeti, glui
붙잡다aresti, kapti
브라시카 라파kolzo
브랜드marko, fabrikmarko
브러시broso
balailo
pluvo
비겁하다malnobla, maljusta
비계graso
비교하다kompari
비누sapo
비늘skvamo
비다vakiĝi
비단silko
비단뱀pitono
비둘기kolombo
비듬haŭtero
비등하다boli
비디오video
비록eĉ se
비료sterko, sterkaĵo, grasigaĵo
비루skabio, bestjuko
비름amaranto
비린내fiŝodoro
비막치어patagonia dentofiŝo
비밀sekreto
비비다froti
비빔밥bibimpap, miksita rizaĵo de Koreio
비스듬하다esti oblikva
비스킷biskvito, seka kuko
비슷하다esti simila, simili
비싸다kara, multekosta
비옥하다fekunda, grasa
비웃pacifika haringo
비장lieno, spleno
비좁다mallarĝa
비축하다konservi
비탈deklivo
비탈길dekliva vojo
비틀다tordi, tvisti
비파lanmespilo, japana eriobotrio
비행기aviadilo, aeroplano
비행장aerodromo, aerohaveno, flughaveno, flugkambo, flugokampo
빈대cimo, litcimo, litleŭso
빈랑자areko
빌다preĝi
빌려주다prunti, pruntedoni, luigi
빌리다prunti, pruntepreni, lui
kombilo
빗나가다devojiĝi, devii, flankeniri, maltrafi, deflankiĝi, dekliniĝi
빗다kombi
빗발치다torenti
빗자루balailo
빗장뼈klaviklo, ŝlosilosto
빙떡fagopira lumpio, fagopira primtemporulo
빙시레rideti
ŝuldo, debeto
빚을 지다ŝuldi
빚주다prunti, pruntedoni, luigi
lampo, lumo
빛깔koloro
빛나다brili, lumi, glimi
빠뜨리다1pretervidi, ne rimarki, neglekti
빠뜨리다2perdi
빠르다<르>rapida
빠지다defali, elfali, demetiĝi, perdiĝi
빠트리다pretervidi, ne rimarki, neglekti
빨간 판다누스pandano olea
빨강ruĝo, ruĝa koloro
빨갛다<ㅎ>ruĝa
빨다lavi
빨다sorbi, suĉi, ensuĉi
빨래lavado, lesivado
빨래하다lavi, lesivi
빨랫방망이klabo, lavobatilo, lavbatilo, klabo por fulado
빨랫비누lavpulvoro, lesivo, lesivpulvoro
빨랫줄sekigŝnuro
빨리rapide
pano
빻다pisti
빼내다eligi, eltiri
빼다1forigi, malfiksi, sen-X-igi
빼다2eligi, eltiri
빼앗다rabi, uzurbi
뺏다rabi, uzurbi
뺑소니surveturi kaj forkuri
vango
뻐꾸기kukolo
뻗다etendi
뻘겋다<ㅎ>ruĝa
osto
뽀뽀ŝmaco, ŝmacado
뽀뽀하다ŝmaci
뽐내다esti aroganta, esti malmodesta
뽑다eltiri, eligi
뽑아내다eltiri, eligi
folioj de morusarbo
뽕나무morusarbo, morusujo
뾰족하다pinta, akrapinta
뿌리radiko
뿌리다dissemi, disŝuti, semi, ŝuti
korno
삐지다paŭti, fariĝi muta pro kolero